مقالات فارسی

روشهای بازیافت گاز فلر

مطالعه و بررسی روشهای بازیافت و كاهش گازهای ارسالی به مشعل اصغر خطیبی لیلا یوسفی چکیده 1-مقدمه 2-روشهای كنترل و مهار آلایندگی و دود در مشعل 1-2- جلوگیری از ارسال گازها به مشعل 2-2- بازیافت گازهای ارسالی مشعل جمع آوری و تزریق به مخازن نفتی جمع آوری و تزریق به مخازن زیر زمینی جمع آوری

فرآورده های هیدرو کربنی

متان خط لوله انتقال گاز سردسازی و کاهش حجم گاز طبیعی (LNG) تبدیل گاز طبیعی به فراروده های هیدروکربوری مایع در فرایند GTL و صادرات محصولات تبدیل گاز طبیعی به محصولات پایه پتروشیمیایی از جمله متانول و آمونیاک و صادرات محصولات اتان گاز مایع گاز مایع (LPG) ترکیب دو هیدروکربن سه کربنه (پروپان) و چهار

بالا