+C3

ظرفیت تولید +C3 در فاز اول ۷۰ تن در روز و پس از اجرای فاز دوم کارخانه به ۱۷۰ تن در روز خواهد رسید.

این محصول میتواند به عنوان خوراک در پتروشیمی ها مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات و ترکیبات:

c3+composition

بالا