+C2

ظرفیت تولید +C2 در فاز اول 75 تن در روز و پس از اجرای فاز دوم کارخانه به 195 تن در روز خواهد رسید.

این محصول میتواند به عنوان خوراک در پتروشیمی ها مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات و ترکیبات:

C2+_havayargas

بالا